Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Świętokrzyska Federacja Sportuul. Krakowska 72, 25 – 701 Kielce, tel.  (41) 361 45 99, e – mail: biuro@swfs.kielce.com.pl www.swietokrzyskie2019.pl
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych zawodników, trenerów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona  adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek zawodnika, trenera – tylko w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku.  
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby organizacji XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach Halowych Świętokrzyskie 2019. Zebrane dane służą realizacji obowiązków ewidencyjnych, publikacji wyników, ubezpieczeniowych, informacyjnych oraz dokumentacyjnych związanych z realizacją zadania przez ŚFS.
 4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach realizacja zadania do Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 
 5. Ministerstwu Sportu i Turystyki;
 6. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego;
 7. właściwemu ze względu na członkostwo zawodnika wojewódzkiemu związkowi sportowemu lub polskiemu związkowi sportowemu;
 8. Pana/ Pani/ dziecka dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa w siedzibie Świętokrzyskiej Federacji Sportu.
 9.  Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. Podanie danych i zgoda na udostępnienie jest dobrowolne lecz odmowa w tym zakresie jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży    w sportach Halowych Świętokrzyskie 2019.
 11. Przysługuje Państwu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.